تقويم انجمن

برنامه هاي اجرا شده انجمن كوهنوردي در نيمسال اول سال تحصيلي 

 85-86 :

26 و 27        آبان              قله هزار مسجد   3140 متر  

2                  آذر              آبشار آبگرم

16                آذر              غار مزدوران

1و 2             دي               قله بينالود جبهه جنوبي   3211 متر

11و 12         بهمن            قله شيرباد جبهه شمالي    3303 متر

20               بهمن            سنگنوردي دره اخلمد

 

/ 0 نظر / 14 بازدید